کلید دوپل ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۸.۰۰۴ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴.۰۰۰ تومان است.
 • کلید دوپل
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

پریز برق ساده ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۱.۳۱۸ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸.۰۰۰ تومان است.
 • پریز برق برلیان
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

پریز برق ارت UPS ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

تماس بگیرید
 • پریز برق ارت UPS
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

پریز برق ارتدار و دربدار ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۶۸.۱۹۵ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴.۰۰۰ تومان است.
 • پریز برق ارتدار و دربدار برلیان
 • طراحی منطبق با استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خط و خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

پریز برق ارتدار ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۷.۸۱۲ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴.۰۰۰ تومان است.
 • پریز برق ارتدار برلیان
 • طراحی منطبق با استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خط و خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

پریز تلفن دوکاره ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۶.۴۶۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳.۰۰۰ تومان است.
 • پریز تلفن دوکاره برلیان
 • طراحی منطبق با استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خط و خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

کلید تبدیل ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۶.۸۱۳ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳.۰۰۰ تومان است.
 • کلید تبدیل برلیان
 • طراحی منطبق با استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خط و خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

زنگ دینگ دانگ ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۱۰۵.۶۰۶ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸.۰۰۰ تومان است.
 • کلید زنگ دینگ دانگ برلیان
 • طراحی منطبق با استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خط و خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

کلید راه پله ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۶.۸۱۳ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳.۰۰۰ تومان است.
 • شاسی راه پله برلیان
 • مکانیزم برلیان
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

شاسی زنگ ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۲.۷۲۲ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹.۰۰۰ تومان است.
 • شاسی زنگ برلیان
 • مکانیزم برلیان
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

فیش آنتن TV ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۵۰.۵۱۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷.۰۰۰ تومان است.
 • فبش آنتن TV برلیان
 • مکانیزم برلیان
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

کلید سه پل ایران الکتریک مدل برلیان ذغالی

قیمت اصلی ۸۸.۴۴۶ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲.۰۰۰ تومان است.
 • کلید سه پل ایران الکتریک مدل برلیان
 • مکانیزم برلیان
 • طراحی منطبق بر استاندارد
 • ساخت ایران
 • مقاوم در برابر خش و شوینده
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش