کابل جوش 50 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۴۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲۸.۴۰۰ تومان است.

کابل جوش 35 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۳۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۶.۴۰۰ تومان است.

کابل جوش 25 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵.۴۰۰ تومان است.

کابل جوش 35 × 1 افشان لوشان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۹۹.۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۳.۸۹۷ تومان است.

کابل جوش 35 × 1 افشان بروکس مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۳۸۹.۸۸۸ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۲.۰۰۵ تومان است.

کابل جوش 25 × 1 افشان بروکس مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۷۷.۹۹۴ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۶.۸۱۳ تومان است.

کابل جوش 25 × 1 افشان لوشان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۰۹.۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۴.۶۱۱ تومان است.

کابل جوش 16 × 1 افشان لوشان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۱۳۶.۴۳۱ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۸.۹۸۹ تومان است.